FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
०७९।८० को प्रथम चौमासिक आय व्यय विवरण ७९-८० Wednesday, November 23, 2022 - 11:37 PDF icon 079.80 1st qrt report.pdf
०७८।७९ को तेस्रो चौमासिक आय व्यय विवरण ७८-७९ Thursday, July 21, 2022 - 16:25 PDF icon SuTRA 3rd qrt.pdf
आ.व.०७८।७९ सामाजिक सुरक्षा चौथो त्तामासिक प्रतिवेदन ७८-७९ Monday, July 18, 2022 - 15:19 PDF icon सा.सु. चौथो त्रैमासिक.pdf
आ.व.०७८।७९ सामाजिक सुरक्षा तेस्रो त्रामासिक प्रतिवेदन ७८-७९ Friday, April 15, 2022 - 13:15 PDF icon सा.सु. तेस्रो त्रैमासिक.pdf
०७८।७९ को दोस्रो चौमासिक आय व्यय विवरण ७८-७९ Sunday, March 20, 2022 - 12:35 PDF icon SuTRA 2nd qrt.pdf
आ.व.०७८।७९ सामाजिक सुरक्षा प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन ७८-७९ Sunday, January 16, 2022 - 11:36 PDF icon सा.सु. चौथो त्रैमासिक.pdf
०७८।७९ को प्रथम चौमािसक आय व्यय विवरण ७८-७९ Sunday, November 21, 2021 - 14:15 PDF icon first qrt 2078 .pdf
आ.व.०७८।७९ सामाजिक सुरक्षा प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन ७८-७९ Tuesday, October 19, 2021 - 15:25 PDF icon सा.सु. चौथो त्रैमासिक.pdf
आय व्यय विवरण ७७/७८ Friday, July 16, 2021 - 12:37 PDF icon 077-78 third .pdf
आ.व. ०७७।७८ दोस्रो चौमासिक आय व्यय विवरण ७७/७८ Monday, March 15, 2021 - 15:16 PDF icon दोस्रो चौमासिक आ.व. ०७७।७८ .pdf

Pages