FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
धुर्काेट गाउँपालिकाकाे विनियाेजन ऐन २०७६।७७ ७५/७६ 07/11/2019 - 13:14 PDF icon Finalबिनियोजन ऐन 076.77.pdf
सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/19/2019 - 16:09 PDF icon सुपथ मूल्य कार्यविधि.pdf
पशुसेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 02/19/2019 - 16:07 PDF icon पशुसेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
धुर्कोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने एन २०७५ ७५/७६ 02/19/2019 - 16:05 PDF icon धुर्कोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने एैन २०७५.pdf
धुर्कोट गाउँपालिकाको खरिद नियमावली २०७५ ७५/७६ 02/19/2019 - 16:04 PDF icon धुर्कोट गाउँपालिकाको खरिद नियमावली २०७५.pdf
धुर्कोट गाउँ कार्यपालिकाको मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ ७५/७६ 02/19/2019 - 16:03 PDF icon धुर्कोट गाउँ कार्यपािलकाको मर्मत सम्भार कोषा सञ्चालन कार्यविधि–२०७५.pdf
धुर्कोट गाउँ कार्यपालिकाको Heavy Equpment सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 02/19/2019 - 16:02 PDF icon धुर्कोट गाउँ कार्यपािलकाको Heavy Equpment सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
धुर्कोट गाउँ कार्यपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रकाे प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली–२०७४ ७५/७६ 02/19/2019 - 16:01
धुर्कोट गाउँ कार्यपालिका (कार्य्रविभाजन) नियमावली–२०७४ ७५/७६ 02/19/2019 - 16:00 PDF icon धुर्कोट गाउँ कार्यपािलका (कार्य्रविभाजन) िनयमावली–२०७४.pdf
धुर्कोट गाउँ कार्यपालिका(कार्यसम्पादन) नियमावली–२०७४ ७५/७६ 02/19/2019 - 15:59 PDF icon धुर्कोट गाउँ कार्यपािलका (कार्यसम्पादन) िनयमावली–२०७४.pdf

Pages